Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ
(từ Đại hội I đến Đại hội XIV)

Link tải về toàn bộ nội dung Văn kiện 

 Link dự phòng tải về toàn bộ nội dung Văn kiện

* Phần 1: Văn kiện Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 1977-1980 và Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 1980-1983

* Phần 2: Văn kiện Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 1980-1983 (tiếp theo)

* Phần 3: Văn kiện Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 1983-1985 và Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 1986-1990 và Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 1991-1995

* Phần 4: Văn kiện Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 1996-2000 và Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2001-2005

* Phần 5: Văn kiện Đại hội ĐB Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2005-2010 và Đại hội ĐB Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015

* Phần 6: Văn kiện Đại hội ĐB Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

* Phần 7: Văn kiện Đại hội ĐB Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Liên kết