VĂN PHÒNG THÀNH ỦY


Ảnh trụ sở cơ quan Văn phòng Thành ủy

I- CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1- Chức năng

- Văn phòng Thành ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thẩm định đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,  đối ngoại; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ; đồng thời, là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; là đầu mối giúp Thường trực Thành ủy  xử lý công việc hàng ngày.

- Là đại diện chủ sở hữu tài sản của Thành ủy; trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành ủy và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức phục vụ cho hoạt động của Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

2- Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Nghiên cứu, đề xuất giúp Thành ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tổ chức thực hiện chương trình công tác; xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; sắp xếp chương trình công tác của đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư và một số hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo quy chế làm việc và chương trình công tác; thực hiện công tác đối ngoại của Thành ủy; phối hợp và điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy. Chủ trì, phối hợp tham mưu và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng.

b) Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Thành ủy và hoạt động của các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan thuộc Thành ủy. Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.  Thực hiện công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Thành ủy; chế độ cung cấp thông tin cho cấp ủy viên và các tổ chức. Giúp Thành ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

c) Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi của Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; quản lý, khai thác, bảo vệ mạng cơ yếu, mạng thông tin diện rộng của Thành ủy; tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Thành ủy và các cơ quan trực thuộc Thành ủy.

d) Quản lý, tổ chức khai thác tài liệu Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản   Việt Nam thuộc thẩm quyền thu thập của lưu trữ lịch sử Đảng bộ thành phố, bao gồm tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

đ) Trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách đảng; hành chính, quản trị, tài vụ phục vụ hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; quản lý, sử dụng quỹ dự trữ của Đảng. Thực hiện thẩm tra quyết toán tài chính ngân sách đảng của các tổ chức đảng và đảng bộ trực thuộc. Bảo đảm điều kiện vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động của Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; đồng thời, bảo đảm tài chính và cơ sở vật chất khác cho các cơ quan trực thuộc Thành ủy theo phân công, phân cấp.

e) Tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố; chủ trì phục vụ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và các hội nghị do Thường trực Thành ủy triệu tập, các cuộc làm việc của Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy.

g) Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng cấp ủy.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

a) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính, quản lý tài sản của Đảng cho các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy và văn phòng cấp ủy cấp dưới; nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ công tác cơ yếu cho văn phòng cấp ủy cấp dưới và các cơ quan trực thuộc Thành ủy.

b) Thực hiện kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ văn phòng và công tác tài chính - kế toán ở các đảng bộ và tổ chức trực thuộc Thành ủy.

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

2.3- Thẩm định, thẩm tra

a) Các đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường Trực Thành ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

b) Nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và các lĩnh vực khác theo sự phân công của Thường trực Thành ủy trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

2.4- Phối hợp

a) Với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

b) Với các cơ quan liên quan xây dựng một số đề án, văn bản, chương trình hành động do Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao; biên tập hoặc thẩm định văn bản trước khi Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy ban hành.

c) Với Ban Tổ chức Thành ủy trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Thành ủy theo phân cấp.

d) Với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy để tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Trung ương và của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý   tài chính, tài sản của Thành ủy.

đ) Với cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện dự án cho các cơ quan Đảng theo đúng quy định của pháp luật.

e) Với Ban Nội chính Thành ủy giúp Thường trực Thành ủy tổ chức tiếp công dân.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy  giao.

II- TỔ CHỨC BỘ MÁY

Văn phòng Thành ủy gồm: Lãnh đạo Văn phòng, 05 phòng trực thuộc, cụ thể:

1- Lãnh đạo Văn phòng

- Nguyễn Du - Chánh Văn phòng.

- Trần Thanh Hùng- Phó Chánh Văn phòng.

- Nguyễn Thị Liên Phương - Phó Chánh Văn phòng.

- Trần Phước Hoàng - Phó Chánh Văn phòng.

- Các phòng trực thuộc

- Phòng Tổng hợp.

- Phòng Hành chính - Lưu trữ.

- Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin.

- Phòng Tài chính Đảng.

- Phòng Quản trị.

III- THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Số 01 đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Số điện thoại: 08071175 - Fax: 08071178

- Email: thanhuy@cantho.gov.vn

- Website: www.cantho.dcs.vn    |   www.thanhuycantho.vn

 

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay: 2806
Tháng 7: 133755
Năm 2024: 1535601
Tổng lượt truy cập: 6178827