KINH TẾ


Các công trình trọng điểm Dự án 3 đang phát huy hiệu quả

Hệ thống FRMIS góp phần bảo vệ vùng lõi đô thị Cần Thơ

Những mô hình kinh tế đô thị hiệu quả

Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh

Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền – Cần Thơ lần thứ XI diễn ra từ ngày 05 đến ngày 09/7/2024