KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC (HẠNG II) ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

>> Quyết định danh sách cán bộ, công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hạng II) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Cần Thơ năm 2023

>> Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng chức danh nghề nghiệp chức (hạng II) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Cần Thơ năm 2023

>> Đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hạngII)) năm 2023

>> Kết quả điểm thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hạng II) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Cần Thơ năm 2023

>> Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hạng II) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, măt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Cần Thơ năm 2023.

>> Thông báo: Qua rà soát, Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng năm 2023 thông báo bỏ Câu hỏi số 30 của ngân hàng câu hỏi thi nâng ngạch chuyên viên chính và bỏ Câu hỏi số 21 của ngân hàng câu hỏi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

>> Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hạng II) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Cần Thơ năm 2023

>> Danh sách cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2023

>>. Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hạng II) năm 2023

>> Tài liệu thi chuyên viên chính 2023

>> Tài liệu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2023

>> ĐỀ CƯƠNG LỚP HỆ THỐNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ bậc 3

Liên kết