Chính trị, xây dựng đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ô Môn 680 đảng viên tham gia kiểm tra nhận thức lý luận chính trị năm 2024
Cập nhật lúc 06:59 ngày 09/07/2024 - Số lượt xem: 102


Ngày 08/7, Quận ủy Ô Môn tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tại các chi bộ trực thuộc Quận ủy.

Đảng viên tại các chi bộ trực thuộc Quận ủy Ô Môn tham gia kiểm tra nhận thức lý luận chính trị.

Theo đó, 680 đảng viên tại các chi bộ trực thuộc Quận ủy Ô Môn được tiến hành kiểm tra nhận thức lý luận chính trị bằng hình thức tự luận xoay quanh các nội dung chính gồm: Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”, Nghị quyết năm 2024 của Quận ủy Ô Môn.

Cùng thời gian này, Quận ủy Ô Môn cũng tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt tại Đảng ủy 7 phường trên địa bàn.

Qua kiểm tra giúp cán bộ, đảng viên củng cố kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần hoàn thành niệm vụ chính trị của địa phương.

Tin, ảnh: Hoàng Duy

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết