CÁC NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

CÁC NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN CỤ THỂ HÓA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TPCT LẦN THỨ XIV, NK 2020-2025.

Các nghị quyết, chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPCT lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Part1
Các nghị quyết, chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPCT lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Part2
Các nghị quyết, chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPCT lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Part3

 

>> Slide Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11/ 01/2022

>> Slide Nghị quyết số 98/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 30/8/2021

>> Slide những nội dung chủ yếu Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

1. Slide những nội dung trọng tâm Nghị quyết số 07-NQ/TU về nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Tải về

2. Slide những nội dung trọng tâm Nghị quyết số 08-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Tải về

3. Slide những nội dung trọng tâm Nghị quyết số 09-NQ/TU về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Tải về

4. Slide những nội dung trọng tâm Nghị quyết số 10-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới. Tải về

5. Slide những nội dung trọng tâm Nghị quyết số 11-NQ/TU  về chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tải về

6. Slide những nội dung trọng tâm Nghị quyết số 12-NQ/TU  về xây dựng và phát triển quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh, hiện đại của thành phố Cần Thơ. Tải về

7. Slide những nội dung trọng tâm Chương trình số 20-CTr/TU phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tải về

8. Slide những nội dung trọng tâm Chương trình số 24-CTr/TU hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tài năng trẻ giai đoạn 2021 – 2030. Tải về

9. Slide những nội dung trọng tâm Chương trình số 25-CTr/TU giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 – 2030. Tải về

10. Slide những nội dung trọng tâm Chương trình số 26-CTr/TU  cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ. Tải về

11. Slide những nội dung trọng tâm Chương trình số 27-CTr/TU  bảo vệ môi trường “Cần Thơ xanh và sạch”; phòng, chống ô nhiễm môi trường và ngập nghẹt thành phố giai đoạn 2022 – 2025. Tải về

12. Slide những nội dung trọng tâm Chương trình số 28-CTr/TU hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 – 2030. Tải về

13. Slide những nội dung trọng tâm Đề án 06-ĐA/TU phát triển hạ tầng giao thông và logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng giai đoạn 2026 – 2030. Tải về

14. Slide những nội dung trọng tâm Đề án 07-ĐA/TU phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2030. Tải về

15. Slide những nội dung trọng tâm Đề án 08-ĐA/TU xây dựng Y tế thông minh, trọng tâm là Y tế cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030. Tải về

16. Slide những nội dung trọng tâm Đề án 09-ĐA/TU giáo dục thông minh và học tập suốt đời, trọng tâm là học ngoại ngữ giai đoạn 2021 – 2030. Tải về

17. Slide những nội dung trọng tâm Đề án 10-ĐA/TU phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2030. Tải về

* Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Tải về

* Nghị quyết số 07-NQ/TU về nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Tải về

* Nghị quyết số 08-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Tải về

* Nghị quyết số 09-NQ/TU về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Tải về

* Nghị quyết số 10-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới. Tải về

* Nghị quyết số 11-NQ/TU  về chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tải về

* Nghị quyết số 12-NQ/TU  về xây dựng và phát triển quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh, hiện đại của thành phố Cần Thơ. Tải về

* Chương trình số 20-CTr/TU phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tải về

* Chương trình số 24-CTr/TU hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tài năng trẻ giai đoạn 2021 – 2030. Tải về

* Chương trình số 25-CTr/TU giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 – 2030. Tải về

* Chương trình số 26-CTr/TU  cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ. Tải về

* Chương trình số 27-CTr/TU  bảo vệ môi trường “Cần Thơ xanh và sạch”; phòng, chống ô nhiễm môi trường và ngập nghẹt thành phố giai đoạn 2022 – 2025. Tải về

* Chương trình số 28-CTr/TU hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 – 2030. Tải về

* Đề án 06-ĐA/TU phát triển hạ tầng giao thông và logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng giai đoạn 2026 – 2030. Tải về

* Đề án 07-ĐA/TU phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2030. Tải về

* Đề án 08-ĐA/TU xây dựng Y tế thông minh, trọng tâm là Y tế cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030. Tải về

* Đề án 09-ĐA/TU giáo dục thông minh và học tập suốt đời, trọng tâm là học ngoại ngữ giai đoạn 2021 – 2030. Tải về

* Đề án 10-ĐA/TU phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2030. Tải về

Liên kết